Usługi Pielęgniarskie

Pielęgniarka POZ

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna realizuje kompleksowe świadczenia zdrowotne w domu pacjenta.

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna realizuje na zlecenie lekarskie świadczenia w zakresie wykonywania iniekcji, zakładania opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia oraz wykonywania wlewów dożylnych w gabinecie i w domu pacjenta,

 Opieka zdrowotna obejmuje:

 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjentów i ich rodzin,
 • rozpoznawanie problemów pielÄ™gnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielÄ™gnacyjnej,
 • realizacjÄ™ zleceÅ„ lekarskich,
 • udzielanie pielÄ™gniarskich Å›wiadczeÅ„ profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • pobieranie materiaÅ‚u do badaÅ„ w domu pacjenta,
 • edukacjÄ™ zdrowotnÄ…,
 • profilaktykÄ™ chorób przewlekÅ‚ych,
 • promocjÄ™ zdrowia.

Pielęgniarską opieką środowiskową objęci są pacjenci, którzy:

 • ze wzglÄ™du na istniejÄ…ce problemy zdrowotne wymagajÄ… udzielania systematycznych Å›wiadczeÅ„ pielÄ™gniarskich,
 • nie sÄ… objÄ™ci Å›wiadczeniami opieki dÅ‚ugoterminowej,
 • zÅ‚ożyli deklaracjÄ™ wyboru pielÄ™gniarki POZ.

PielÄ™gniarka Å›rodowiskowo – rodzinna planuje i realizuje kompleksowÄ… opiekÄ™ pielÄ™gniarskÄ… nad jednostkÄ…, rodzinÄ…, spoÅ‚ecznoÅ›ciÄ… w Å›rodowisku zamieszkania z uwzglÄ™dnieniem miejsca wykonywania Å›wiadczenia obejmujÄ…c opiekÄ…:

 • zdrowych i chorych niezależnie od pÅ‚ci i wieku,
 • osoby niepeÅ‚nosprawne,
 • osoby w stanie terminalnym.

ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 1. Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, obejmując opieką:
 • zdrowych i chorych niezależnie od pÅ‚ci i wieku, z wyÅ‚Ä…czeniem noworodka i niemowlÄ™cia do drugiego miesiÄ…ca życia;
 • osoby niepeÅ‚nosprawne.
 1. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z:
 • lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje Å›wiadczenia lecznicze;
 • pielÄ™gniarkÄ… POZ Å›rodowiska nauczania i wychowania lub higienistkÄ… szkolnÄ…;
 • poÅ‚ożnÄ… POZ;
 • pielÄ™gniarkÄ… opieki dÅ‚ugoterminowej domowej;
 • innymi Å›wiadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;
 • przedstawicielami organizacji i instytucji dziaÅ‚ajÄ…cych na rzecz zdrowia;
 • rodzinÄ… (opiekunami) Å›wiadczeniobiorcy.

 1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:
 • rozpoznawanie, ocenÄ™ i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców;
 • rozpoznawanie potrzeb pielÄ™gnacyjnych i problemów zdrowotnych Å›wiadczeniobiorców;
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej;
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
 • monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrÄ™bnymi przepisami;
 • realizacjÄ™ programów zdrowotnych i profilaktyki chorób;
 • prowadzenie dziaÅ‚aÅ„ profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego;
 • profilaktykÄ™ chorób wieku rozwojowego;
 • edukacjÄ™ w zakresie obowiÄ…zkowych szczepieÅ„ ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.
 1. Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:
 • realizacjÄ™ opieki pielÄ™gnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualnÄ… wiedzÄ… medycznÄ… i współczesnymi standardami opieki pielÄ™gniarskiej;
 • wykonywanie zabiegów pielÄ™gnacyjnych zgodnie z odrÄ™bnymi przepisami;
 • przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielÄ™gnacji w chorobie i niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci.
 1. Åšwiadczenia diagnostyczne obejmujÄ…:
 • przeprowadzanie wywiadów Å›rodowiskowych;
 • wykonywanie badania fizykalnego;
 • wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenÄ™ oraz interpretacjÄ™;
 • ocenÄ™ stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;
 • ocenÄ™ jakoÅ›ci życia i wydolnoÅ›ci psychofizycznej Å›wiadczeniobiorcy;
 • wykrywanie odchyleÅ„ od normy rozwojowej;
 • wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturÄ™ przeznaczonÄ… do wykonywania oznaczeÅ„ w miejscu zamieszkania Å›wiadczeniobiorcy;
 • ocenÄ™ i monitorowanie bólu;
 • ocenÄ™ wydolnoÅ›ci pielÄ™gnacyjno-opiekuÅ„czej rodziny;
 • pobieranie materiaÅ‚u do badaÅ„ diagnostycznych zgodnie z odrÄ™bnymi przepisami.
 1. Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagÅ‚ych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrÄ™bnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, Å›ródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych;
 • zakÅ‚adanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia;
 • cewnikowanie pÄ™cherza u kobiet;
 • pÅ‚ukanie pÄ™cherza;
 • wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych;
 • wykonywanie zabiegów pielÄ™gnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojÄ…cych siÄ™ w porozumieniu z lekarzem;
 • zdejmowanie szwów;
 • wykonywanie inhalacji;
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepÅ‚a i zimna;
 • stawianie baniek;
 • dobór technik karmienia w zależnoÅ›ci od stanu chorego;
 1. Åšwiadczenia rehabilitacyjne obejmujÄ…:
 • rehabilitacjÄ™ przyłóżkowÄ… w celu zapobiegania powikÅ‚aniom wynikajÄ…cym z procesu chorobowego i dÅ‚ugotrwaÅ‚ego unieruchomienia;
 • usprawnianie ruchowe;
 • drenaż uÅ‚ożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
 • uÅ‚ożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.