Usługi Położnicze

Położna POZ

Opieka położnej środowiskowej przysługuje każdej kobiecie, oraz dziecku płci męskiej do 8 tygodnia życia.

Zakres kompetencji położnej to kompleksowa pielęgnacyjna opieka położniczo-ginekologiczna, która obejmuje 

 1. opiekÄ™ nad kobietÄ…,
 2. opiekę nad kobietą w okresie ciąży od 21 tygodnia ciąży ( edukacja przedporodowa )
 3. opiekę nad kobietą w połogu
 4. opiekę nad kobietą po zbiegu ginekologicznym lub ginekologiczno-onkologicznym  (na podstawie skierowania ze szpitala)
 5. opiekę  nad noworodkiem
 6. opiekę  nad niemowlęciem w pierwszych 8-tygodniach życia.

 Wyboru położnej kobieta dokonuje sama, może dokonać również matka w imieniu niepełnoletniej córki. Aby dokonać wyboru położnej środowiskowo-rodzinnej należy wypełnić druk deklaracji dostępny w gabinecie .

Zapraszamy wszystkie nasze MAMY do zgłaszania faktu bycia w ciąży , w celu możliwość skorzystania z profesjonalnej opieki położnej środowiskowo-rodzinnej.

ZAKRES ZADAŃ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 1. W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna POZ współpracuje z:
 • lekarzem ginekologiem (poÅ‚ożnikiem) udzielajÄ…cym Å›wiadczeÅ„ specjalistycznych w zakresie jej zadaÅ„;
 • lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje Å›wiadczenia lecznicze;
 • pielÄ™gniarkÄ… POZ;
 • pielÄ™gniarkÄ… POZ Å›rodowiska nauczania i wychowania;
 • pielÄ™gniarkÄ… opieki dÅ‚ugoterminowej domowej;
 • poÅ‚ożnÄ… zatrudnionÄ… w specjalistycznej poradni poÅ‚ożniczo-ginekologicznej

 1. Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:
 • udzielanie pomocy poÅ‚ożniczej i neonatologicznej w stanach nagÅ‚ych do czasu przybycia lekarza;
 • przyjmowanie porodu nagÅ‚ego w warunkach domowych;
 • zabezpieczenie naciÄ™tego lub pÄ™kniÄ™tego krocza;
 • udzielanie pomocy w okresie laktacji;
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrÄ™bnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, Å›ródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
 • zdejmowanie szwów,
 • cewnikowanie pÄ™cherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, pÅ‚ukanie pÄ™cherza,
 • leczenie i opatrywanie oparzeÅ„, ran, odleżyn we współpracy z pielÄ™gniarkÄ… POZ,
 1. Åšwiadczenia rehabilitacyjne obejmujÄ…:
 • ćwiczenia usprawniajÄ…ce w ciąży, poÅ‚ogu i schorzeniach ginekologicznych;
 1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:
 • Wizyty patronażowe poÅ‚ożnej poz obejmujÄ… opiekÄ™ nad noworodkiem do ukoÅ„czenia 2 miesiÄ…ca życia oraz kobietÄ… w okresie poÅ‚ogu. RealizujÄ…c tÄ™ opiekÄ™ poÅ‚ożna poz zobowiÄ…zana jest do wykonania w okresie dwóch miesiÄ™cy kalendarzowych od 4 do 6 wizyt patronażowych.
 • Wizyty profilaktyczne poÅ‚ożnej poz obejmujÄ…:
 • dokonanie rozpoznania problemów zdrowotnych populacji objÄ™tej opiekÄ…;
 • zaplanowanie i realizacjÄ™ na rzecz populacji objÄ™tej opiekÄ…, w zakresie posiadanych kompetencji, Å›wiadczeÅ„ profilaktycznych oraz z zakresu promocji zdrowia, w tym prowadzenie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowujÄ…cej kobiety do odbycia porodu i rodzicielstwa, z zachowaniem poniższych zasad:
 • podstawÄ… prowadzenia edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, jest opracowany przez poÅ‚ożnÄ… poz i stanowiÄ…cy integralnÄ… część dokumentacji medycznej Å›wiadczeniobiorcy, plan edukacji obejmujÄ…cy praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, poÅ‚ogu, karmienia piersiÄ… i rodzicielstwa (także w przypadku Å›wiadczeÅ„ realizowanych w formie grupowej),
 • wizyty w edukacji przedporodowej realizowane sÄ… przez poÅ‚ożnÄ… poz, poczÄ…wszy od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiÄ…zania, z czÄ™stotliwoÅ›ciÄ… nie wiÄ™kszÄ… niż:
 • 1 raz w tygodniu (okres od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku) w okresie od 21 do 31 tygodnia ciąży,
 • 2 razy w tygodniu (okres od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku) w okresie od 32 tygodnia ciąży do terminu rozwiÄ…zania.
 • Wizyty poÅ‚ożnej poz w opiece pielÄ™gnacyjnej nad kobietÄ… po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmujÄ… okres od momentu wypisu ze szpitala do caÅ‚kowitego zagojenia siÄ™ rany pooperacyjnej i realizowane sÄ… przez poÅ‚ożnÄ… na podstawie skierowania,
 • edukacjÄ™ w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety;
 • przygotowania do porodu, z uwzglÄ™dnieniem porodu rodzinnego;
 • poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie poÅ‚ogu;
 • poradnictwo w zakresie pielÄ™gnacji i prawidÅ‚owego żywienia noworodka i niemowlÄ™cia do drugiego miesiÄ…ca życia;
 • poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersiÄ…;
 • ksztaÅ‚towanie postaw rodzicielskich;
 • edukacjÄ™ i udzielanie porad w zakresie powrotu pÅ‚odnoÅ›ci po porodzie, metod regulacji pÅ‚odnoÅ›ci;
 • profilaktykÄ™ chorób ginekologicznych i patologii poÅ‚ożniczych;
 • edukacjÄ™ kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania dziaÅ‚aÅ„ w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;
 • edukacjÄ™ w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogÄ… pÅ‚ciowÄ…;
 • edukacjÄ™ w zakresie szczepieÅ„ ochronnych

 1. Åšwiadczenia diagnostyczne obejmujÄ…:
 • przeprowadzanie wywiadu Å›rodowiskowego/rodzinnego;
 • monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej;
 • wykonywanie badania poÅ‚ożniczego u kobiet;
 • ocenÄ™ relacji rodziny z noworodkiem;
 • monitorowanie przebiegu poÅ‚ogu i rozwoju noworodka i niemowlÄ™cia do drugiego miesiÄ…ca życia;
 • obserwacjÄ™ i ocenÄ™ rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlÄ™cia oraz adaptacji do Å›rodowiska zewnÄ™trznego;
 • wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka oraz ocenÄ™ tych pomiarów;
 • ocenÄ™ poziomu bilirubiny w oparciu o topografiÄ™ zażółcenia wedÅ‚ug schematu Kramera oraz pobieranie materiałów do testów na fenyloketonuriÄ™ i hypotyreozÄ™ u noworodków;