RODO

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna stanowi źródło informacji o celach i podstawach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach wynikających z RODO przysługujących osobom, których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Opieki Familia w Legnicy, ul. aleja Rzeczypospolitej 116 w imieniu którego działa Kierownik, zwany dalej: „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem: korespondencyjnie pod adresem Centrum Opieki Familia w Legnicy, ul. aleja Rzeczypospolitej 116 lub mailowo: familialegnica@gmail.com

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Mariusza Kania, z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: : iod@centrumbip.pl lub listownie na adres Centrum Opieki Familia w Legnicy, ul. aleja Rzeczypospolitej 116 z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów oraz składanych przez Państwa wniosków i zamówień, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. :

art. 6 ust 1 pkt b, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

art. 6 ust 1 pkt c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 6 ust.1 pkt d,   przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

art. 6 ust 1 pkt f, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (gdy została udzielona odrębna zgoda), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy i celu do ich przetwarzania:

 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz
  w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem.
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z Przedsiębiorstwem wyłącznie do celów związanych z realizacją umów. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych podmiotom współpracującym z Centrum Opieki Familia w Legnicy  ograniczona jest do wymaganego minimum.

Macie Państwo prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a w zakresie danych udostępnionych na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
w Warszawie gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Centrum Opieki Familia w Legnicy, aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica w imieniu której działa Kierownik, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Mariusza Kania z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres Centrum Opieki Familia w Legnicy, ul. aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub pocztą elektroniczną na adres: iod@centrumbip.pl
 3. Pana / Pani dane są przetwarzane w celu

a) rekrutacji na stanowisko zgodne z Pana / Pani profilem kandydata na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,
  z zastrzeżeniem art. 221 § 2 KP, gdzie przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 221a § 1 KP – w odniesieniu do danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 KP, gdzie przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody;

b) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym, ze względu na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;

c) rekrutacji na stanowisko zgodne z Pana / Pani profilem kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
w odniesieniu do wszystkich podanych przez Ciebie danych osobowych, gdzie przetwarzanie jest dokonywane na Pana / Pani żądanie;

d) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym, ze względu na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy współpracy.

4. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, informatyczną, techniczną (obsługa prawna, informatyczna, serwis sprzętu, niszczenie dokumentów), z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza EOG). Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5. Pana / Pani dane będą przetwarzane:

a) w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 1 KP, w przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego;

b) w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 1 KP, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – przez okres 1 roku od wyrażenia tej zgody;

c) w odniesieniu do danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 1 KP, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – przez okres 1 roku od wyrażenia zgody;

d) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym – do czasu upływu okresu przedawnienia wskazanych roszczeń.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRACOWNIKA

 

 1. Administratorem Pana /Pani danych osobowych jest Centrum Opieki Familia w Legnicy, aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica, w imieniu której działa Kierownik, zwany dalej: „Administratorem”. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Mariusza Kania z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres Centrum Opieki Familia w Legnicy, Ul. aleja Rzeczypospolitej 116,  59-220 Legnica z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub pocztą elektroniczną na adres: iod@centrumbip.pl
 2. Pana /Pani dane są przetwarzane

a) w przypadku umowy o pracę w celu:

 • wykonania umowy o pracę (a 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wypełnienia obowiązków prawnych
  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 221 KP w odniesieniu do danych osobowych wskazanych
  w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu Pracy, z zastrzeżeniem art. 221 § 2 KP; a także w związku z brzmieniem
  art. 1731 § 5 KP wobec pracowników korzystających z uprawnienia urlopu opiekuńczego;
 • kontaktu z Panem / Panią – w odniesieniu do danych osobowych wykraczających poza katalog wskazany
  w art. 221 1 KP, tj. na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  w zw. z art. 221a § 1 KP;
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze stosunkiem pracy, ze względu na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

b) w przypadku umowy o współpracę w celu:

  • wykonania umowy o współpracę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w odniesieniu do wszystkich podanych przez Pana / Panią danych osobowych;
  • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową o współpracę, ze względu na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

c) w przypadku umowy zlecenia albo umowy o dzieło w celu:

 • wykonania umowy zlecenia albo umowy o dzieło (art. 6 ust.1 lit. b) RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ( 6 ust. 1 lit. c) RODO) dotyczących ubezpieczenia społecznego
  i obowiązków podatków w przypadkach prawem przewidzianych;
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową zlecenia albo umową
  o dzieło, ze względu na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Dodatkowo możemy przetwarzać dane osobowe szczególnej kategorii, tj. dane dotyczące zdrowia, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub Pana / Panią
w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) lub jeśli jest to jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny Pana / Pani zdolności do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. h) RODO). Jeśli Pan / Pani podał / ła dane osobowe osoby kontaktowej w razie wypadku w pracy, będziemy także przetwarzać dane tej osoby
w celach kontaktu z nią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (ochrona Twoich żywotnych interesów).

 1. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, informatyczną, techniczną (obsługa prawna, informatyczna, serwis sprzętu, niszczenie dokumentów) z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza EOG). Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pana /Pani dane będą przetwarzane
  1. w przypadku umowy o pracę:
 • w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w art. 221 1 i 3 KP oraz art. 1731 § 5 KP – do czasu upływu terminu 10 lat od dnia rozwiązania umowy o pracę, wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) dotyczących ubezpieczenia społecznego i obowiązków podatków w przypadkach prawem przewidzianych;
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową zlecenia albo umową o dzieło, ze względu na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 • w odniesieniu do Pana / Pani danych kontaktowych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do dnia rozwiązania umowy o pracę lub do momentu wycofania zgody

a) w przypadku umowy o współpracę:

w odniesieniu do danych osobowych, które Pan / Pani podał / ła żądając ich przetwarzania przed zawarciem umowy współpracy, w ramach procesu jej zawarcia czy po jej zawarciu – do dnia przedawnienia roszczeń z tej umowy,

b) w przypadku umowy zlecenia albo umowy o dzieło:

w odniesieniu do danych osobowych, których obowiązek przetwarzania wynika z przepisów podatkowych i dot. ubezpieczeń społecznych – do czasu upływu terminu 10 lat od dnia rozwiązania umowy,

c) ponadto:

w odniesieniu do danych osobowych Pana / Pani osoby kontaktowej – do czasu rozwiązania umowy.

 

Po zakończeniu przetwarzania dane zostaną zniszczone.

 

Prawa osób których dane dotyczą:

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NAD KTÓRĄ SPRAWOWANA JEST OPIEKA

ZGODNIE Z BRZMIENIEM ART. 1731 KODEKSU PRACY

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Opieki Familia, z siedzibą w Legnicy, Aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica (dalej: „Administrator”).
 2. Centrum Opieki Familia w Legnicy przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako „RODO”).
 3. W Centrum Opieki Familia w Legnicy został powołany Inspektor Danych Osobowych w osobie Pana Mariusza Kania z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres: Centrum Opieki Familia
  w Legnicy, ul. Aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub pocztą elektroniczną na adres: iod@centrumbip.pl
 4. Cel przetwarzania danych osobowych:

a) obsługa kadrowo-płacowa pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

5. Podstawa prawna przetwarzania:

a) 1731 § 5 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

a) zgodnie z brzmieniem art. 1731 5 Kodeksu pracy są to: imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki
lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny – stopień pokrewieństwa z pracownikiem lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny – adres zamieszkania tej osoby.

7. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania stosunku pracy a po jej zakończeniu:

a) w przypadku osób o których mowa w art. 1731 5 Kodeksu pracy – przez okres zatrudnienia pracownika oraz 10 lat od dnia ustania zatrudnienia.

8. Podanie danych osobowych przez pracownika jest związane z korzystaniem przez pracownika Centrum Opieki Familia z prawa do urlopu opiekuńczego zgodnie z brzmieniem art. 1731 5 Kodeksu pracy.

9. Mają Państwo prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO);

b) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);

c) usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.17 i art. 18 RODO);

d) prawa do przeniesienia danych (art. 20 RODO);

e) wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO);

f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO)

 • w przypadku lit. a-e. żądanie należy skierować do Centrum Opieki Familia pisemnie lub drogą poczty elektronicznej; żądanie podlega ocenie pod kątem przesłanek wskazanych w art. 15 – 21 RODO.
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
 • urzędy skarbowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • podmioty świadczące na rzecz Centrum Opieki Familia usługi w zakresie IT (usługi informatyczne)
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani podlegały profilowaniu.

ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU

 

INFORMACJA DLA PRACOWNIKA

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana jest Centrum Opieki Familia w Legnicy, ul. aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu rozpowszechniania wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 3. Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 4. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych;
 5. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne;
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
  na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe do czasu odwołania zgody;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

DOTYCZĄCA PACJENTÓW

 1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Opieki Familia w Legnicy, aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica w imieniu której działa Kierownik, zwany dalej: „Administratorem”. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Mariusza Kania z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres Centrum Opieki Familia w Legnicy, ul. aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub pocztą elektroniczną na adres: iod@centrumbip.pl
 1. Państwa dane osobowe jako Pacjentów, przetwarzane będą do celu udzielania na Państwa rzecz świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

Do celów tych w szczególności należy:

 • profilaktyka zdrowotna, diagnoza medyczna i leczenie, zapewnienie opieki zdrowotnej, zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej w tym rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia, zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich. Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody Pacjenta;
 • dokonywania stosownych rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności leczniczej / gospodarczej;
 • obsługi reklamacji w zakresie świadczonych usług oraz odpowiadania na złożone skargi, jeżeli takie zostaną złożone;
 • archiwizowania Pana / Pani danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • stosowania za Pana / Pani zgodą, bezpośredniego marketingu usług własnych Administratora.
 1. Podstawą prawną przetwarzania są:
 • 9 ust. 2 lit h RODO w związku z ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • 6 ust. 1 lit a – zgoda na przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w innych celach niż w tych wymienionych w pkt 3 np. w celach marketingowych następuje na podstawie świadomej, dobrowolnej
  i jednoznacznej Państwa zgody.
 1. Podanie przez Państwa jako pacjenta danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym
  i dotyczy każdego pacjenta. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia
  i zdrowia. Mogą Państwo również podać nam dodatkowe dane np. numer telefonu czy adres e-mail celem usprawnienia kontaktu. Podanie tych danych jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ani też nie jest niezbędne celem udzielania tych świadczeń przez podmiot leczniczy. Podstawą prawną przetwarzania danych podanych dobrowolnie jest Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym czasie i dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność danych. Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa.
 5. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
  (w przypadku, gdy wyrażona była odrębna zgoda na podstawie Art. 6 ust 1 lit. a) lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej do wglądu do dokumentacji pacjenta i otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia

Pani/Pana dane zostały udostępnione nam przez pacjenta naszej poradni w związku z upoważnieniem Pani/Pana do dostępu do dokumentacji pacjenta i otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia. Przekazane nam Pani/Pana dane maja umożliwić jednoznaczną identyfikację osoby która zwraca się o udzielenie informacji o stanie zdrowia pacjenta i/lub chce uzyskać wgląd do jego dokumentacji. W tym celu przetwarzamy Pani/Pana dane w postaci: imienia, nazwiska, stopnia pokrewieństwa z pacjentem, nr PESEL, adresu, danych kontaktowych (telefon, mail).

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Opieki Familia z siedzibą w Legnicy, aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Mariusza Kania, z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@centrumbip.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu udostępnienia Pani/Panu wglądu do dokumentacji pacjenta i otrzymywania informacji o jego stanie
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty serwisujące urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane,
 • podmioty prowadzące obsługę informatyczną,
 • podmioty świadczące usługi z zakresu bezpieczeństwa informacji,
 • podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów,
 • podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów archiwizacji i niszczenia,
 • podmioty współpracujące z administratorem celem zrealizowania świadczenia zdrowotnego – opisy wyników badań, wykonywanie badań.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu lub do odwołania upoważnienia przez pacjenta, lub do zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu do przetwarzania danych
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:

a)żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO);

b) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);

c) usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.17 i art. 18 RODO);

d) prawa do przeniesienia danych (art. 20 RODO)

e) wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO)

f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO)

 • w przypadku lit. a-e. żądanie należy skierować do Centrum Opieki Familia pisemnie lub drogą poczty elektronicznej; żądanie podlega ocenie pod kątem przesłanek wskazanych w art. 15 – 21 RODO.

8.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani podlegały profilowaniu.

 

Pliki do pobrania (PDF)

Ogólna

Kliknij poniżej, aby pobrać pobrać plik:
Familia - Klauzula Informacyjna - ogólna

POBIERZ

Osoba pozostająca pod opieką

Kliknij poniżej, aby pobrać pobrać plik:
Familia Klauzula informacyjna dla osoby pozostającej pod opieką

POBIERZ

Osoba uprawniona przez pacjenta

Kliknij poniżej, aby pobrać pobrać plik:
Familia Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej przez pacjenta

POBIERZ

Zgoda rekrutacyjna

Kliknij poniżej, aby pobrać pobrać plik:
Familia Klauzula inf. zgoda rekrutacja

POBIERZ

Zgoda na wizerunek

Kliknij poniżej, aby pobrać pobrać plik:
Familia - Zgoda na wizerunek pracownik + klauzula informacyjna

POBIERZ

Pracownik

Kliknij poniżej, aby pobrać pobrać plik:
Familia Klauzula inf. pracownik

POBIERZ

Pacjent

Kliknij poniżej, aby pobrać pobrać plik:
Familia Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów

POBIERZ
Scroll to Top